en th
MM JP

การเดินทางกับเด็กหรือทารก

สำหรับการเดินทางกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก นกแอร์ได้มีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้คุณได้อุ่นใจตลอดการเดินทาง

เด็กสามารถเดินทางโดยลำพังได้หรือไม่ 

นกแอร์อนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ให้สามารถเดินทางโดยลำพังได้

สามารถจองที่นั่งสำหรับทารกได้อย่างไร

เด็กทารกสามารถเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารกที่นำมานั่งตัก 1 คนเท่านั้น หากต้องการให้เด็กทารกมีที่นั่งโดยสาร หรือสำหรับเด็กที่อายุเกินกว่า 2 ปี จะต้องทำการจองที่นั่งและเสียค่าโดยสารตามปกติ

นกแอร์มีการแบ่งแยกประเภทผู้โดยสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กทารกได้อย่างไร

ผู้โดยสารที่เป็น "เด็กทารก" คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี
"ผู้โดยสาร" คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
และสำหรับเด็กทารกที่นั่งตักผู้ใหญ่นกแอร์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คนเท่านั้น

* สำหรับเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง